Quảng Nam: Quan trắc 106 điểm về môi trường trong năm 2021

Quảng Nam: Quan trắc 106 điểm về môi trường trong năm 2021

Chương trình quan trắc môi trường của Quảng Nam năm 2021 sẽ quan trắc 106 điểm với kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng.