Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch chung: Phát triển bền vững và hài hòa

Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch chung: Phát triển bền vững và hài hòa

Với số dân thực tế trên 10 triệu người, thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành “siêu đô thị”. Để phát triển xứng tầm, thành phố đang điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 với mục tiêu phát triển thành phố quy mô lớn và bền vững, bảo tồn di sản, cảnh quan sông nước, hài hòa với các điều kiện tự nhiên, môi trường.